Skip to main content
Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Akthar (Misbahi)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh M.Z.M Rameez (Zahri)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Lafeer Haneefa (Murshi)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Muhammed Mufthi (Ihsani)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Abdul Azeez (Khillri)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Abdul Azeez (Khillri)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Hassan Riyas (Abbasi)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Akthar (Misbahi)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Yahya (Falahi)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Milhan (Rashadi)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Abraar (Humaidi)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Thalha (Baari)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Inshaf Mashood (Haqqani)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Haidar Ali Mufthi (Deeni)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Abdur Rahman (Bahji)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Rizwe Mufthi (Furqani)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Abdur Rahman Mufthi (Falahi)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Haris (Deeni)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Hidayathullah Razeen (Rahmani)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya

Ash Sheikh Azwar Ali (Thabligi)
Ar Rahmath Jumuah Masjid, Sedawatta, Wellampitiya