Skip to main content
அல்லாஹ்விடமே கேட்போம்
Mayura Place Jumuah Masjid, Colombo 06
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

அல்லாஹ்வின் பக்கம் நெருங்குவோம்
Borella Jumuah Masjid, Colombo 08
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Day 11
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Day 11
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

நபிகளாரின் திருமணங்கள் பற்றிய தெளிவு - Day 10
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

நபிகளார் கலந்துக் கொண்ட கந்தக் - Day 09
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

நபிகளார் கலந்துக் கொண்ட கந்தக் - Day 08
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

மக்கா வெற்றி - Day 07
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கை - Day 06
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

நபிகளார் கலந்துக் கொண்ட கந்தக் - Day 05
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

நபிகளாரின் ஹிஜ்ரத் பயணம் - Day 04
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

நபித்துவம் - Day 03
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

நபி (ஸல்) அவர்களின் பிறப்பு - Day 02
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

நபி (ஸல்) அவர்களின் குடும்பம் - Day 01
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

சமூக நல்லினக்கம்
Masjid Ut Thaqwa, Kirulapana, Colombo 06
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

நாவை பாதுகாப்போம்
Jabbar Jumuah Masjid, Gothatuwa
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

நபி (ஸல்) அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidi)

--------------------------------------------------