Skip to main content
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் இன்ஸான் - பாகம் 3
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் - முர்ஸலாத் - பகுதி 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் அஃலா பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் அஃலா பாகம் 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் பஜ்ர் - பாகம் 3
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் பஜ்ர் - பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா பஜ்ர் கூறும் பாடம் - பாகம் 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் பலத் - பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

தப்ஸீர் பாடம்
Majma Ul Khairahth Masjid, Nimal Rd, Colombo 04
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)

--------------------------------------------------

 

தப்ஸீர் பாடம்
Majma Ul Khairahth Masjid, Nimal Rd, Colombo 04
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)

--------------------------------------------------