Skip to main content
Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)
Grand Jumuah Masjid, Negombo
Ash Sheikh Shakeel Nazar (Islamia)
Kabeer Grand Jumuah Masjid, Nuwara Eliya
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Nagoya Port Masjid, Japan
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)
Bambalapitiya Jumuah Masjid, Colombo 04
Ash Sheikh Fahim Mufthi (Inami)
Kollupitiya Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Shakeel Nazar (Islamia)
Muhiyyadeen Jumuah Masjid, Mayura Place, Colombo 06