Skip to main content
Ash Sheikh Zawahir (Hashami)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufthi
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Riyaz Mufthi (Rashadi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Salman (Thabligi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Yahya (Falahi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Riyaz Mufthi (Rashadi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufthi
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Azeem Mufthi (Deeni)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Zakariya (Rashadi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufthi
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Hassan Riyas (Abbasi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Saeed Ramalan (Rahmani)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufthi
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Yahya (Falahi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Hidayathullah Razeen (Rahmani)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Hidayathullah Razeen (Rahmani)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Hassan Fareed (Binnoori)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufthi
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11

Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11