Skip to main content
Ash Sheikh Abdul Azeez (Khillri)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Yasir (Furqani)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Ikram (Deeni)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Hassan Riyas (Abbasi)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Inshaf (Furqani)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Inshaf (Furqani)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Liyawdeen Mufthi (Khillri)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Shiyam (Rahmani)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Nawasdeen (Furqani)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Imran Hassan (Nulari)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashadi)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Sadiq (Hashimi)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

ASh Sheikh Arkam (Hasani)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Yasir (Furqani)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Fayas (Furqani)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Yahya (Falahi)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Shukri (Noori)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Abdul Hameed (Ahsani)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Umar (Inaami)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala