Skip to main content
ஸூரா மும்தஹினா (Part 2)
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா_அஸ்ஸஃப் (Part 2)
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா_அஸ்ஸஃப் (Part 1)
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரதுல் ஜுமுஆ - (Part 2)
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரதுல் ஜுமுஆ - (Part 1)
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

ஸூரதுல்-முனாஃபிகூன் (PART 2)
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

ஸூரதுல்-முனாஃபிகூன் (Part 1)
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அத் - தகாபூன் - பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அத் - தகாபூன் - பாகம் 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் முல்க் - பாகம் ௦2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் முல்க் - பாகம் ௦1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் - நூஹ் - பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் - நூஹ் - பாகம் 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் ஜின் - பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் ஜின் - பாகம் 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------