Skip to main content
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் முல்க் - பாகம் ௦2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் முல்க் - பாகம் ௦1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் - நூஹ் - பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் - நூஹ் - பாகம் 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் ஜின் - பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் ஜின் - பாகம் 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் முஸ்ஸம்மில் - PART 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் முஸ்ஸம்மில் - PART 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் முத்தஸ்ஸிர் - பாகம் 3
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் முத்தஸ்ஸிர் - பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் முத்தஸ்ஸிர் - பாகம் 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் கியாமா - பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் கியாமா - பாகம் 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

சூரா அல் இன்ஸான் - பாகம் 3
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------