Skip to main content
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Katukele Jumuah Masjid, Kandy
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Katukele Jumuah Masjid, Kandy
Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Katukele Jumuah Masjid, Kandy
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Katukele Jumuah Masjid, Kandy
Ash Sheikh Hidayathullah Razeen (Rahmani)
Katukele Jumuah Masjid, Kandy
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Katukele Jumuah Masjid, Kandy