Skip to main content
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Hidayathullah Razeen (Rahmani)
Al Jamiul Alfar Masjid - Samman Kottu Masjid, Colombo 11
Ash Sheikh Riyaz Mufthi (Rashadi)
Jawatte Jumuah Masjid, Colombo 07
Ash Sheikh Mufti Ismail Menk (Zimbabwe)
Masjid Al-Falah Harare, Zimbabwe
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Ash Sheikh Naufel (Rashadi)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12