Skip to main content
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)
Masjid Al Madinah, Nairobi, Kenya
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Grand Jumuah Masjid, Madawakkulam, Anamaduwa
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)
Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC)
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Jaaya Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Hassan Fareed (Binnoori)
Jabbar Jumuah Masjid, Gothatuwa
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufthi