Skip to main content
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Randenigama Jumuah Masjid, Maho
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufthi
Town Jumuah Masjid, Matale
Ash Sheikh Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashadi)
Majma Ul Khairahth Masjid, Nimal Rd, Colombo 04
Ash Sheikh Aashik (Rashadi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Aluthkade, Colombo 12
Ash Sheikh Nizam (Sahdi)
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12