Skip to main content
Ash Sheikh Aashik (Rashadi)
Grand Jumuah Masjid, Kolonnawa
Ash Sheikh Aashik (Rashadi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Shoe Rd, Colombo 13
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashadi)
Eluwila Jumuah Mosque, Panadura
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufthi
Majma Ul Khairahth Masjid, Nimal Rd, Colombo 04
Ash Sheikh S.H.M.Faleel (Naleemi)
Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC)
Ash Sheikh Riyaz Mufthi (Rashadi)