Skip to main content
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Wellawatte Jumuah Masjid, Colombo 06
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Salaam Jumuah Masjid, Eravur
Ash Sheikh Nibras (Haqqani)
Jabbar Jumuah Masjid, Gothatuwa
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashadi)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Ash Sheikh Aashik (Rashadi)
Minnan Jumuah Masjid, Dematagoda, Colombo 09