Skip to main content
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)
Masjidul Ummi, Adam Forest, Panadura
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Jawatte Jumuah Masjid, Colombo 07
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Borella Jumuah Masjid, Colombo 08
Ash Sheikh Shakeel Nazar (Islamia)
Umar Jumuah Masjid, Nawagampura, Colombo 14
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)
1st Lane Jumuah Masjid, Rathmalana
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Live Stream